Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY
Obchodné meno: Hotel Jeleň Pezinok s.r.o.
Sídlo: Holubyho 25, Pezinok
IČO: 53 286 880
E-mail: recepcia@hoteljelenpezinok.sk
Tel.: +421 908 491 537
V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu na nižšie uvedených kontaktných údajoch:
Daniela Schmidtová; Tel: +421 908 491 537;

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

a.) Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii - Nie je

b.) Príjemca v členskom štáte
(EÚ a EHP)
– Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov
– Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 7 dní).

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
– právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
– právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
– právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk
Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov. V snahe poskytnúť Vám súčinnosť pri uplatňovaní Vašich práv, Vám ponúkame tiež možnosť použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na konci dokumentu s názvom Podmienky ochrany súkromia.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť súhlas pre kontaktné účely alebo na e-mailovú adresu recepcia@hoteljelenpezinok.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.